DITP เปิดตัวโครงการ Agri Plus Logistics เชื่อมโยงผู้ประกอบการขนส่งกับเกษตรกรยุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์